schoolfotograaf_nl
 •  

ALGEMENE VOORWAARDEN – SCHOOLFOTOGRAAF.NL - WEBWINKEL 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 
 2. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een Overeenkomst op afstand aangaat met de Schoolfotograaf. 
 3. Duurzame gegevensdrager: elk medium dat geschikt of in staat is om de Consument of de Schoolfotograaf in staat te stellen om informatie vast te leggen op een zodanige wijze dat toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk is. 
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van een Overeenkomst op afstand. 
 5. Schoolfotograaf: de fotograaf die middels deze website producten op afstand aan Consumenten aanbiedt. 
 6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij in het kader van een door de Schoolfotograaf gebruikt systeem voor verkoop van producten op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 
 7. Techniek voor communicatie op afstand: elk middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Schoolfotograaf op enig moment gelijktijdig in dezelfde ruimte aanwezig zijn. 
 8. Website: https://bestel.schoolfotograaf.nl/ 

Artikel 2 - Identiteit van de Schoolfotograaf

Naam Schoolfotograaf: schoolfotograaf.nl Vestigings- & bezoekadres:

Kerkweg 38 A
6155KN Puth

Bereikbaarheid:

Op maandag, woensdag en vrijdag op telefoonnummer 046-4111169 van 09.30-16.30u of per e-mail: info@schoolfotograaf.nl.nl KvK-nummer: 54922429
Btw-identificatienummer:
NL 8514.92.915.B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Schoolfotograaf en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de Schoolfotograaf en de Consument. 
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Aangezien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. 

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden de Schoolfotograaf slechts wanneer die afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 - Aanbod

 1. Het aanbod bevat een duidelijke en volledige omschrijving van de aangeboden producten, die, naar keuze van de Schoolfotograaf, al dan niet reeds voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst aan de Consument ter beschikking worden gesteld. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Door de Schoolfotograaf op de Website gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten. De Schoolfotograaf is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod. 
 2. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, vermeldt de Schoolfotograaf dit duidelijk in het aanbod. 
 3. Elk aanbod bevat duidelijke informatie met betrekking tot de rechten en verplichtingen die voor de Consument verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod. Dit betreft in het bijzonder de volgende informatie: 
  • de prijs, inclusief belastingen; 
  • de kosten van aflevering, voor zover van toepassing; 
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt, alsmede de handelingen die
   daarvoor nodig zijn; 
  • de al dan niet toepasselijkheid van het Herroepingsrecht; 
  • de betalingswijze; 
  • de wijze van aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
   Schoolfotograaf de prijs garandeert; 
  • dat de overeenkomst wordt gearchiveerd, en hoe deze voor de Consument te
   raadplegen is; 
  • de wijze waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
   hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
   indien gewenst herstellen; 
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
   worden gesloten. 

Artikel 5 – Overeenkomst op afstand

1. De Overeenkomst op afstand komt tot stand zodra de Consument het aanbod, langs elektronische weg via de daartoe ter beschikking gestelde functionaliteit op de Website, aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden

 1. De Schoolfotograaf bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Schoolfotograaf is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden. 
 2. De Schoolfotograaf neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde de elektronische overdracht van data en elektronische betaling afdoende te beveiligen. De eventuele persoonsgegevens die de Consument aan de Schoolfotograaf ter beschikking stelt, worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming door de Consument niet aan derden verstrekt, tenzij de Schoolfotograaf daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 
 3. De Schoolfotograaf is gehouden om gelijktijdig met het leveren van de producten aan de Consument de volgende informatie ter beschikking te stellen: 
  • het bezoekadres van de Schoolfotograaf waar de Consument met klachten terecht
   kan; 
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het
   Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
   uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht; 
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

d. de eerder in artikel 4 lid 3 van deze algemene voorwaarden genoemde gegevens, tenzij de Schoolfotograaf deze gegevens al aan de Consument verstrekte voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst op afstand;

5. De informatie als bedoeld in artikel 5 lid 4 van deze algemenen voorwaarden, wordt door de Schoolfotograaf schriftelijk aan de Consument ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument, behoudens de uitzonderingen opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een Bedenktermijn van zeven (7) dagen. De Schoolfotograaf wijst erop dat het Herroepingsrecht niet van toepassing is op producten die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument (unieke producten) en producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn. 
 2. De Bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de producten door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Schoolfotograaf bekend gemaakte vertegenwoordiger, of, indien de Schoolfotograaf, voorafgaande aan het tot stand komen van een overeenkomst, producten ter beschikking stelde aan de Consument, op het moment van verzending door de Schoolfotograaf van de bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, als bedoeld in artikel 5 lid 2 van deze algemene voorwaarden. 
 3. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Schoolfotograaf retourneren, conform de door de Schoolfotograaf verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 4. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van het Herroepingsrecht, dient de Consument de door de Schoolfotograaf bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering van de producten daarover verstrekte redelijke en duidelijke instructies na te leven. 

Artikel 7 - Kosten Herroepingsrecht en retourneren producten

 1. Indien de Consument gebruik maakt van het Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de Consument. 
 2. Als de Consument al een betaling verrichtte, zal de Schoolfotograaf deze betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 
 3. Indien de Schoolfotograaf, voorafgaande aan het tot stand komen van een overeenkomst, producten ter beschikking stelde aan de Consument, kan de Consument deze in alle gevallen kosteloos retourneren. Op het moment dat er met betrekking tot enkele van de toegezonden producten een overeenkomst tot stand komt, ontstaat tevens de verplichting om de ongewenste producten (de producten waarover geen overeenkomst tot stand komt) binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst aan de Schoolfotograaf te retourneren op de wijze als vermeld op of bij de geleverde producten. 

Artikel 8 – Conformiteit

1. De Schoolfotograaf staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en bijzonderheden, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, alsmede en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande Nederlandse wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De Schoolfotograaf staat niet in voor geschiktheid voor ander dan normaal gebruik, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur vinden geen prijswijzigingen van de aangeboden producten plaats, behoudens prijswijzigingen die een direct gevolg zijn van veranderingen in btw-tarieven. 
 2. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 10 - Levering

1. De Schoolfotograaf zal met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 21 dagen na bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, als bedoeld in artikel 5 lid 2 van deze algemene voorwaarden, de overeengekomen producten aan de Consument leveren. Indien de Schoolfotograaf, voorafgaande aan het tot stand komen van een overeenkomst, producten ter beschikking stelde aan de Consument, wordt de Schoolfotograaf geacht te hebben geleverd op het moment dat er later, langs elektronische weg, een overeenkomst tot stand komt.

 1. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een levering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, doet de Schoolfotograaf daarvan uiterlijk 21 dagen na bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, als bedoeld in artikel 5 lid 2 van deze algemene voorwaarden, mededeling aan de Consument. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en eventuele recht op schadevergoeding. 
 2. Indien de Consument de overeenkomst ontbindt conform de laatste volzin van artikel 10 lid 2 van deze algemene voorwaarden, betaalt de Schoolfotograaf het bedrag dat de Consument eventueel reeds betaalde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terug. 

4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, spant de Schoolfotograaf zich in om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Schoolfotograaf.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Schoolfotograaf tot het moment van bezorging aan de Consument, ook indien de Schoolfotograaf, voorafgaande aan het tot stand komen van een overeenkomst, producten ter beschikking stelde aan de Consument. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Schoolfotograaf heeft bekend gemaakt. 

Artikel 11 - Klachten

 1. Klachten over de producten of de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd en uiterlijk binnen vier (4) weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk (waaronder begrepen per e- mail) worden ingediend bij de Schoolfotograaf. 
 2. De Schoolfotograaf beantwoordt ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de Schoolfotograaf binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, een indicatie versturen aan de Consument van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Artikel 12 – Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de Bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 2 van deze algemene voorwaarden. 
 2. De Consument is verplicht om fouten of onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Schoolfotograaf mede te delen. 

3. In geval van niet tijdige nakoming van de overeenkomst door de Consument heeft de Schoolfotograaf, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke kosten ter verkrijging van nakoming bij de Consument in rekening te brengen.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

1. Krachtens de overeenkomst te leveren zaken worden door de Schoolfotograaf steeds aan de Consument geleverd onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan de Schoolfotograaf verschuldigde bedragen, volledig aan de Schoolfotograaf zijn betaald.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 1. Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van de Schoolfotograaf zijn beperkt door de artikelen 14.1 tot en met 14.4 van deze algemene voorwaarden. Hulppersonen van de Schoolfotograaf, waaronder in elk geval begrepen de exploitant van www.schoolphotoshop.com, hebben het recht om jegens de Consument een beroep op de artikelen 14.1 tot en met 14.4 van deze algemene voorwaarden te doen. 
 2. De Schoolfotograaf is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van de Schoolfotograaf aan de Schoolfotograaf toe te rekenen tekortkomingen. Als aan de Schoolfotograaf toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen en gebruik van (ongeschikte) hulpzaken. 
 3. Aansprakelijkheid van de Schoolfotograaf kan uitsluitend ontstaan, indien de Consument onverwijld na de levering of, bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming, onverwijld na het constateren van de tekortkoming, doch in elk geval binnen de termijn als opgenomen in artikel 11 van deze algemene voorwaarden, een in datzelfde artikel omschreven schriftelijke klacht bij de Schoolfotograaf heeft ingediend. 
 4. Een verplichting van de Schoolfotograaf tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs voor zover die door de Consument is betaald. In geen geval zal de door de Schoolfotograaf verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van de Schoolfotograaf wordt betaald. De Schoolfotograaf is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van gegevens en/of het missen van financieel voordeel, te vergoeden. 

Artikel 15 – Overmacht

 1. Indien de Schoolfotograaf door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is hij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien de Schoolfotograaf door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft hij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) de Schoolfotograaf en/of andere hulppersonen, productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden. 
 2. Indien de Schoolfotograaf door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de Consument tegenover de Schoolfotograaf geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken. 

Artikel 16 - Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte, verstrekte en/of geleverde producten en andere voortbrengselen (zoals onder meer teksten, tekeningen, foto’s en andere afbeeldingen), berusten uitsluitend bij de Schoolfotograaf. De Consument zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

2. De Consument verkrijgt een eeuwigdurend, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, wereldwijd, beperkt gebruiksrecht op alle aan de Schoolfotograaf toebehorende rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst verstrekte en/of geleverde producten en andere voortbrengselen met dien verstande dat het de Consument vrij staat om de krachtens en/of in het kader van de overeenkomst verstrekte en/of geleverde producten en andere voortbrengselen voor privé doeleinden openbaar te maken en te verveelvoudigen, waaronder begrepen gebruik op sociale media. Elk commercieel gebruik, waaronder begrepen de overdracht, van de krachtens en/of in het kader van de overeenkomst verstrekte en/of geleverde producten en andere voortbrengselen door de Consument of derden, is verboden en maakt inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van de Schoolfotograaf.

Artikel 17 – Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en slotbepalingen

 1. Op overeenkomsten tussen de Schoolfotograaf en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Tot kennisneming van geschillen tussen de Schoolfotograaf en de Consument is
  uitsluitend de rechtbank in het arrondissement waar de Consument zijn normale
  verblijfplaats heeft bevoegd. 
 3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor de
  Schoolfotograaf alleen bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen of door de Schoolfotograaf schriftelijk dan wel elektronisch aan de Consument zijn bevestigd. 

 

 

© Copyright 2019 schoolfotograaf.nl  Algemene Voorwaarden  Privacy Verklaring  Bij vragen of problemen: info@schoolfotograaf.nl